Nawigacja
     Kluboff
    bullet Aktualności
    bullet Zarząd
    bullet Sztab Szkoleniowy
    bullet Stadion
    bullet Statut
    bullet Historia Klubu
    bullet Download
     Seniorzyoff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Juniorzyoff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Trampkarzeoff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Młodzikioff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Orlikioff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Żakioff
    bullet Kadra
    bullet Tabela
     Stopkaoff
    bullet TYPER
    bullet Partnerzy
    bullet Redakcja
    bullet Reklama
    bullet Szukaj
    bullet Przekaż 1% podatku
Przyjaciele

Gmina Słopnice

Muniak

Woitec Bau

Szewczyk mechanika

Karpol

Lis

Gorczańska

Wojciech Michałka

Gama - skład budowlany

Sokół na Facebook
.:: Statut ::.
STATUT
Klubu Sportowego "SOKÓŁ" Słopnice


Rozdział I

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania, cel i środki działania.

par 1


Klub nosi nazwę: KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" SŁOPNICE Skrót: KS "Sokół".

par 2


Siedziba Klubu: Słopnice

par 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

par 4


Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych lub innych Zrzeszeń czy Federacji zrzeszających Kluby Sportowe,podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych stowarzyszeń.

par 5


1. Barwami Klubu są kolory biały i niebieski ułożone w dwóch poziomych równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru niebieskiego.

2. Flaga Klubu to prostokątny płat tkaniny o barwach Klubu. Stosunek szerokości flagi do jej długości-wynosi 5:8.

3. Klub używa pieczątki podłużnej o treści:
KS "Sokół Słopnice" 34-615 Słopnice

par 6

Terenem działania jest teren gminy Słopnice i sąsiednich gmin.

par 7


1. Klub Sportowy "SOKÓŁ" zajmuje się:

1) Stwarzaniem odpowiednich warunków dla rozwoju sportu wyczynowego.

2) Organizowaniem zawodów, imprez sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

3) Prowadzeniem działalności szkoleniowej, wychowawczej i propagandowej.

4) Budowaniem, konserwacją, eksploatacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

5) Profilaktyką oraz zapobieganiem zjawiskom patologi społecznej.par 8


1. Dla osiągnięcia wymienionych w par 7 celów Klub:

1) Propaguje wszelkie formy kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego sportu wyczynowego.

2) Zakłada i prowadzi sekcje sportowe.

3) Organizuje szkolenie sportowe w formie treningów, obozów oraz zgrupowań dla swoich członków.

5) Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków.

6) Utrzymuje i zarządza urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi jak stadion sportowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi (pawilon sportowy, magazyn sprzętu, budynek siłowni).

7) Udostępnia swoim członkom obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy.

8) Prowadzi działalność gospodarczą po dopełnieniu formalności przewidzianych w odrębnych przepisach prawnych dla danego rodzaju działalności gospodarczej, wspomagającą osiągniecie celów statutowych.

9) Opiera działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków a w razie konieczności zatrudnia pracowników administracji Klubu oraz obsługi.

10) Powołuje doraźne lub stałe komisje problemowe.

11) Prowadzi działalność profilaktyczną, propagandową, informacyjną i edukacyjną- w szczególności wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubie- w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych (między innymi alkoholizmowi i narkomani).ROZDZIAŁ II

Członkowie ich prawa i obowiązki.

par 9

Członkowie Klubu dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych - Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację według ustalonego wzoru, opłaciła wpisowe oraz została przyjęta przez Zarząd Klubu. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą być członkami Klubu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Członków wspierających - Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna przyczyniająca się w sposób materialny lub inny do dalszego rozwoju Klubu.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu w oparciu o złożoną deklarację kandydata na na członka wspierającego.

3. Członków honorowych - Klub może nadawać godność Członka Honorowego osobie fizycznej,która położyła wybitne zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i sportu a w szczególności przyczyniła się do rozwoju Klubu Sportowego "SOKÓŁ".

par 10


1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.

2) Uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach.

3) Korzystać z urządzeń, sprzętu sportowego w ramach zajęć w sekcjach.

4) Brać udział w zawodach, zgrupowaniach, obozach i innych imprezach organizowanych przez Klub.

5) Organizować się w sekcjach, działających w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

2. Członkowie którzy nie ukończyli lat 18 mają prawo określone przepisami ust. I niniejszego paragrafu z wyjątkiem pkt. 1.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) Uczestniczyć w zebraniach Klubu z głosem doradczym.

2) Korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego oraz wszelkich innych uprawnień przyznanych przez Zarząd Klubu.

4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przyznane członkom zwyczajnym.par 11


1. Członkowie Klubu są zobowiązani:

1) Przestrzegać postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, a także stosować się do uchwał i zarządzeń władz Klubu.

2) Brać czynny udział w pracach Klubu.

3) Dbać o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego.

4) Dbać o powierzony im sprzęt sportowy.

5) Regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie honorowi nie maja obowiązku płacenia składek.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić czynnych zawodników od obowiązku płacenia składek członkowskich w całości lub w części.

par 12


1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, mogą być wyróżnieni:

1) pochwałą,

2) dyplomem uznania

, 3) nagrodą,

4) nadaniem Godności Członka Honorowego.

2. Postanowienia ust. I pkt. 4 nie stosuje się do członków którzy nie ukończyli 18 lat.

par 13


1. Za nie zastosowanie się do postanowień statutu, regulaminów członkom zwyczajnym Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) pozbawienie lub ograniczenie świadczeń pomocy materialnej, zawieszenie w prawach zawodnika, wykluczenie z szeregów Klubu, kary wynikające ze statutów i regulaminów polskich związków sportowych.

2. Kary określone w pkt.1-5 mogą być nakładane przez Zarząd Sekcji. Odwołanie od decyzji Zarządu Sekcji rozpatruje Zarząd Klubu, którego decyzje są ostateczne.

Kary określone w pkt. 6 i 7 mogą być nakładane przez Zarząd Klubu. Odwołanie od decyzji Zarządu Klubu rozpatruje Walne Zebranie Klubu, którego decyzje są ostateczne.

par 14


1. Członkostwo w Klubie ustaje w razie:

1) wystąpienia - wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi Klubu na 3 miesiące wcześniej.

2) skreślenie z listy członków - skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu w razie:

a) śmierci członka

b) nieopłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

3) wykluczenia z Klubu - wykluczenie może nastąpić tylko po uprzednim przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, na mocy decyzji Zarządu Klubu w przypadku:

a) działania na szkodę Klubu,

b) rażącego lub stałego nieprzestrzegania statutu lub regulaminów.,

4) zwolnienia - zwolnienie udzielane jest zawodnikom przez Zarząd Klubu na podstawie przepisów ustalonych przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu lub właściwy Polski Związek Sportowy.

ROZDZIAŁ II


Władze Klubu

par 15

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.par 16


1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

2. w Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) Członkowie Klubu,

2) Członkowie Honorowi,

3) Członkowie Zarządu,

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej,

5) Zaproszeni goście.

3. Wymienieni w pkt. 5 uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają głos doradczy.

par 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Wybór członków Władz Klubu (par 15).

2) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu przygotowanych przez jego władze oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3) Uchwalanie programów działania Klubu, zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

4) Uchwalenie rocznych i wieloletnich planów działania Klubu w zakresie merytorycznym i finansowym.

5) Uchwalenie statutu i jego zmiana.

6) Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

7) Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu.

8) Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.

9) Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez Władze Klubu.

par 18

1. Prawo wnoszenia spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) Zarządowi Klubu,

2) Komisji Rewizyjnej,

Wnioski w tym przedmiocie powinny być zgłoszone do Zarządu Klubu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali przeprowadzenie głosowania tajnego.

par 19


1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Klubu:

1) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

2) Z inicjatywy Zarządu Klubu.

3) Na pisemne żądanie 1/3 liczby członków.ROZDZIAŁ IV


Organy zarządzające

par 20

1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa, wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz jednego członka, wybieranych przez Walne zgromadzenie. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

2. Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej do 7-miu dni licząc od dnia wyborów.

3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

4. Zarząd może dokoptować do swojego składu na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji nowych członków Zarządu w ilości nie przekraczającej 2/3 ogólnej ilości Zarządu.

5. Zarząd dokonuje podziału funkcji wśród poszczególnych jego członków.

par 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

Kierowanie działalnością Klubu i czuwanie na wykonywaniem uchwał Wolnego Zgromadzenia Zatwierdzanie budżetu. Uchwalanie planów pracy w szczególności w zakresie rozwoju sportowego i bazy szkoleniowej oraz działalności wychowawczej. Uchwalenie i zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych. Tworzenie sekcji oraz nadzór nad ich działalnością. Zarządzanie i rozporządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Klubu. Udzielanie wyróżnień i przyznawanie nagród określonych statutem. Rozpatrywanie sporów oraz odwołań od decyzji Zarządu Sekcji o wymierzeniu kar przewidzianych w par 13 pkt. 1 do 5 oraz nakładanie kar przewidzianych w par 13 pkt. 6 i 7. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

par 22

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

par 23

Szczegółowy zakres działania, podział pracy, organizację wewnętrzną i tryb pracy określa regulamin ustalony przez Zarząd.

par 24

Zarząd może powołać Komisje Problemowe które są opiniodawczymi organami władz Klubu. W skład komisji oprócz członków Zarządu mogą wchodzić inni członkowie Klubu i zaproszeni eksperci.

par 25


1. Organem wykonawczym Zarządu Klubu jest administracja Klubu wraz ze służbami technicznymi i usług.

2. Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy administracji Klubu, służb technicznych i usług określa Regulamin Organizacyjny Klubu zatwierdzony przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna


par 261. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

par 27


1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola gospodarki majątkowej Klubu względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola całokształtu działalności wszystkich organów pod względem zgodności ze statutem i programem działania Klubu.

2) Składanie rocznych sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu oraz stawianie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3) kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.

par 28Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Dochody i majątek Klubu

par 29

Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.

par 30


1. Klub czerpie fundusze:

1) Z wpływów ze składek członkowskich.

2) Z dotacji.

3) z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

4) Z dochodów z imprez.

5) Z działalności gospodarczej.

6) Z darowizn, spadków, z zapisów.

7) Z innych wpływów

par 31

1. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza jego Zarząd.

2. W szczególności Zarząd podejmuje decyzje w sprawach:

1) nabywania i zbywanie lub obciążania przedmiotów majątku ruchomego i nieruchomego;

2) przeznaczenia funduszów i innych środków na cele realizacji zadań statutowych;

3) przyjmowania darowizn, spadków i zapisów.

par 32

Przy składaniu w Imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego spraw o obowiązków majątkowych niezbędna jest decyzja Prezesa Klubu oraz jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

par 33


Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

par 34

1. Likwidacja Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o likwidacji Klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.par 35

Statut i zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

par 36

Prawo interpretacji postanowień statutu przysługuje Zarządowi Klubu.

Polub Sokoła na Facebooku
NASTEPNY MECZ

XVI kolejka
V ligi nowosądeckiej

Sokół Słopnice
vs
Poprad Rytro

runda wiosenna (----)
GODZ: --:--

Stadion w Słopnicach!
Tabela
Plan Treningowy

    #Seniorzy&Juniorzy

Wtorek:
- Trening - 19:00.

Czwartek:
- Trening - 19:00.

Więcej informacji na grupie - facebook'owej.
Logowanie

 Nazwa Użytkownika


Hasło   

Zapamiętaj mniePrzypomnienie Hasła.
TYPER

Aktualizacja: 18.06.2018
Ankieta
Czy uważasz że aktualna kadra seniorów ma szanse walczyć o awans do IV ligi? - Skomentuj

Tak, zdecydowanie to wystarczająco silny zespół.

Powinno dojść do kilku wzmocnień/zmian.

Najpierw zawodnicy muszą zdobyć więcej doświadczenia/zgrania w tym sezonie.

Skomentuj

Garaż blaszany

..:: www.sokol.slopnice.pl ::..
Copyright © 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone -


Realizacja: DCreative.pl